ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέου σχεδίου οδηγίας πολλά από τα παραπάνω περιβαλλοντικά εγκλήματα και επιδέχονται σοβαρές ποινικές κυρώσεις (Σκαι 21/5,